HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

När du anmäler ditt intresse för vår Idrottspool samlas vissa uppgifter in och hanteras på olika sätt. Självklart behandlar vi dina uppgifter i enlighet med gällande lagstiftning såsom EU:s dataskyddsförordning (2016:679) (GDPR) och den svenska dataskyddslagen (2018:2018). Med personuppgifter avses alla uppgifter som kan användas för att identifiera en person, till exempel namn, hemadress och e-postadress. Nedan följer information om behandlingen samt information om dina rättigheter som del av vår Idrottspool.

Jag accepterar härmed att IDS Bemanning & Rekrytering använder mina uppgifter enligt nedan rutiner om lagring av personuppgifter. Jag är medveten om att uppgifterna kommer att delas med kunder och övriga, såsom nedan anges.

 

INFORMATION SOM VI LAGRAR

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer och kontaktuppgifter.

 

ANLEDNINGAR TILL LAGRING AV PERSONUPPGIFTER
De personuppgifter som samlas in av oss, så som namn, adress, e-post m.m., samlas in och behandlas i den mån det är nödvändigt för att hantera dig som kandidat. 

De personuppgifter vi behandlar är de som du själv väljer att lämna till oss, till exempel om du kontaktar oss via på hemsidan, skickar e-post till oss eller registrerar dig som kandidat. Dessa uppgifter kommer vi använda för att på bästa sätt kunna hantera dig som kandidat och personal. Vid exempelvis medarbetarhantering såsom villkor, löner, skatterelaterad information, arbetstidsrapporter och uppföljning eller annan informationsinhämtning med syfte att förmedla arbete. Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till våra samarbetspartners på det sätt och i den omfattning som krävs för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig.

INTEGRITETSSKYDD

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är avtal. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du deltar i vår idrottspool.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

RÄTTEN TILL ÅTKOMST, UPPDATERING OCH BORTTAGNING AV PERSONUPPGIFTER

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på 070-226 09 05 eller mail. för lagring av personuppgifter är IDS Bemanning & Rekrytering AB, Björneborgsvägen 11b, 837 97 Åre.

 

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.